Uchwała nr XXIX/294/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2021w sprawie ustanowienia pomnika przyrodyNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.1)) oraz art. 44 ust.1, 2, 3a i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.2)), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,

Uchwała nr XXIX/294/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.1)) oraz art. 44 ust.1, 2, 3a i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.2)), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia wynoszącym 550 cm, wysokości 24,5 m, rosnące na działce o numerze ewidencyjnym 17281, obręb Łącko, gmina Pakość, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski.

§ 2. Lokalizację drzewa, o którym mowa w § 1, według Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992, określają współrzędne: X – 553667,10; Y – 438984,20.

§ 3. Drzewo, o którym mowa w § 1, podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości kulturowej, krajobrazowej i przyrodniczej.

§ 4. Mapę przedstawiającą położenie drzewa, o którym mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. W stosunku do ustanowionego pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzewa (w tym: podejmowania samodzielnych prac pielęgnacyjnych);
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół drzewa;
3) umieszczania na drzewie tablic reklamowych.

§ 6. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1, sprawuje Burmistrz Pakości.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik (376kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy ustanowienia pomnikiem przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na działce o numerze ewidencyjnym 17281, obręb Łącko, gmina Pakość.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) , zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.
Dodatkowo zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.) ustanowienie pomnika przyrody, dokonuje rada gminy w drodze uchwały, która określa nazwę danego obiektu, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1.
Na podstawie art. 44 ust. 3a ww. ustawy, projekt uchwały w tej sprawie wymagał uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Proponowany do objęcia ochroną dąb szypułkowy spełnia kryteria rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 2300). Wyróżnia się wśród innych drzew tego gatunku w skali gminy pokrojem i obwodem pnia, którego wielkość przekracza wskazany w załączniku do ww. rozporządzenia minimalny obwód pnia drzewa, konieczny do uznania go za pomnik przyrody, tj. 300 cm.
Ponadto drzewo wyróżniają się wyjątkowymi walorami kulturowymi i krajobrazowymi.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.), projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. W związku z powyższym projekt uchwały został przedstawiony do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Projekt uchwały, postanowieniem z dnia 24 listopada 2021 r., znak: WOP.623.86.2021.MWK, został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Nadleśnictwo Solec Kujawski zwróciło się do Burmistrza Pakości z wnioskiem o ustanowienie przedmiotowego drzewa pomnikiem przyrody. Zgodnie z załączoną do wniosku kartą informacyjną projektowanego pomnika przyrody ożywionej drzewo posiada okazały obwód pnia wynoszący 550 cm oraz wysokość 24,5 m. Ze względu na wiek drzewa, jego rozmiary oraz walory kulturowe, krajobrazowe i przyrodnicze, objęcie go ochroną uznano za uzasadnione.
5. Ocena skutków finansowych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 stycznia 2022, 09:53:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71