Uchwała nr XXVII/290/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2017w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usługNa podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późn. zm.[1])

Uchwała nr XXVII/290/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dopłatę dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług – grupy odbiorców C, określonej przez Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne w „Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość”, na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., w wysokości 1,13 zł/m3 brutto.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180.


 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr XXVII/290/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług.
 
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późn. zm.) rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, z wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. W związku z faktem, iż woda zakupiona od PGKiM Sp. z o.o. w Janikowie jest droższa niż woda czerpana z ujęć wody w m. Pakość oraz m. Kościelec i zakupionej od Gminy Dąbrowa oraz Barcin, w celu ujednolicenia cen za dostawę wody dla odbiorców z terenu Gminy Pakość wskazane jest ustalenie dopłaty do grupy odbiorców, grupy taryfowej C, którzy są odbiorcami wody zakupionej od PGKiM Sp. z o.o. w Janikowie. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2018, 14:43:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 400