Zarządzenie nr 264/09 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 listopada 2009w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Zarządzenie nr 264/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 listopada 2009


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • zwiększyć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 100 zł 
 • zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4 135 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,


 • dokonać zmian w  planie wydatków budżetowych: 
  •  zwiększeń na kwotę 100 zł 
  • zmniejszeń o kwotę  4 135 zł 
  • przeniesień na kwotę 24 044 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
 
Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 22 710 371,35 zł, w tym:
 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 21 226 758,35 zł
  • dochody własne 11 564 613,00 zł
  • subwencja 5 724 866,00 zł
  • dotacje celowe 3 937 279,35 zł
 • dochody majątkowe w kwocie 1 483 613,00 zł 
  • dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1 280 379,00 zł
  • dochody ze sprzedaży majątku 202 000,00 zł
  • dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  1 234,00 zł 
b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 
Wydatki budżetu gminy w wysokości  25 512 663,35 zł
 • wydatki bieżące w kwocie 20 908 913,35 zł, w tym na: 
  • wynagrodzenia i pochodne 9 913 481,68 zł
  • dotacje 851 215,00 zł                                 
  • obsługa długu 242 437,00 zł 
 • wydatki majątkowe w kwocie 4 603 750,00 zł, 
  • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 603 750,00 zł
c)      § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 802 292,00 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 846 504,00 zł 
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 955 788,00 zł
d) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok określono w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik nr 1 (93kB) pdf
Załącznik nr 2 (128kB) pdf
Załącznik nr 3 (36kB) pdf


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984,  z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.
UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 264/09
Burmistrza Pakości
z dnia 30 listopada 2009r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2009r. wynika z konieczności:
 • dokonania przeniesień w dziale 750 Administracja publiczna, na kwotę 21 000 zł, w związku z zapewnieniem środków na bieżące funkcjonowanie urzędu, 
 • dokonania przeniesień w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę 1 344 zł, w związku z zapewnieniem środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 
 • zwiększenia planu dotacji celowych na 2009r. zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-71/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2009r. w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 100 zł, z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 
 • zmniejszenia planu dotacji celowych na 2009r. zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-69/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2009r. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 135 zł, 
 • dokonania przeniesień w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 100,00 zł, zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Pakości, w związku z organizacją konferencji podsumowującej realizację projektu „Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, 
 • dokonania przeniesień w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na kwotę 1 600 zł, w związku z zapewnieniem środków na energię dla świetlic wiejskich.
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 grudnia 2009, 14:26:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2135