Zarządzenie nr 414/2023BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 3 stycznia 2023w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Zarządzenie nr 414/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 3 stycznia 2023


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Na podstawie art. 11 ust.2, art. 11 ust. 3 oraz art. 13 ust.1, art.13 ust.2  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ostateczny termin składania ofert wyznaczam na dzień 25 stycznia 2023 roku.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 4. Wzór oferty  realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego określają załącznik nr 1,3,5 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik (148kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


Uzasadnienie

W związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz.1327) oraz Uchwałą Nr XXXVIII/387/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Pakości ogłasza otwarty konkurs na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2023, 12:30:54)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (3 stycznia 2023, 12:34:14)
Zmieniono: Publikacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 80