Uchwała nr XX/170/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2008w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 i 974 oraz z 2006 r. Nr 120, poz. 1755)

Uchwała nr XX/170/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 i 974 oraz z 2006 r. Nr 120, poz. 1755)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2009 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa

 

Załącznik do uchwały (31kB) pdf

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XX/170/08
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2009 r.

Ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2009 r. został opracowany po uwzględnieniu sugestii zgłaszanych przez komisje problemowe Rady Miejskiej.
W planie pracy określone zostały podstawowe tematy sesji. W każdym czasie Rada może dokonać zmian i uzupełnień w ramowym planie pracy Rady Miejskiej.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Pakość, przyjętego Uchwałą nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 i 974) na ostatniej sesji w roku, rada uchwala ramowy plan sesji na rok następny.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 stycznia 2009, 14:15:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2870