Uchwała nr XI/84/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 grudnia 2007w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Uchwała nr XI/84/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 grudnia 2007


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 18 108 208 zł, w tym:

 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 17 781 318 zł
  • dochody własne 9 778 899 zł
  • subwencje 4 411 987 zł
  • dotacje 3 590 432 zł
  • dochody majątkowe w kwocie 326 890 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 oraz Nr 1a do uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 545 563 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie 17 833 208 zł, w tym na:

 • wynagrodzenia i pochodne 8 667 453 zł
 • dotacje 768 834 zł           
 • obsługa długu 176 709 zł 

b) wydatki majątkowe w kwocie 3 712 355 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Planowane inwestycje na lata 2008 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 437 355 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 3 237 355 zł
b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 200 000 zł

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 4 806 155 zł, rozchody w wysokości 1 368 800zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

a) ogólną w wysokości 40 000 zł,
b) celową w wysokości 30 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 115 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) dochody 202 419 zł
b) wydatki 202 419 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 545 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

2. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 217 000 zł, zgodnie załącznikiem Nr 11 do uchwały.

3. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień na łączną kwotę 6 834 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 • stan środków obrotowych na początek roku 795 000 zł
 • przychody 500 000 zł
 • wydatki 341 000 zł      
 • stan środków obrotowych na koniec roku 954 000 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł
 • sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 237 355 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł,
 
2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,

3) do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów w kwocie1 368 800 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu i przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów oraz przeniesienie wydatków budżetu między rozdziałami w ramach działów, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pakości  
Tadeusz Grupa

Załącznik Nr 1 (65kB) pdf
Załącznik Nr 1a (38kB) pdf
Załącznik Nr 2 (152kB) pdf
Załącznik Nr 3 (35kB) pdf
Załącznik Nr 3a (32kB) pdf
Załącznik Nr 4 (49kB) pdf
Załącznik Nr 5 (39kB) pdf
Załącznik Nr 6 (39kB) pdf
Załącznik Nr 7 (30kB) pdf
Załącznik Nr 8 (38kB) pdf
Załącznik Nr 9 (41kB) pdf
Załącznik Nr 10 (27kB) pdf
Załącznik Nr 11 (33kB) pdf
Załącznik Nr 12 (31kB) pdf
Załącznik Nr 13 (41kB) pdf
Załącznik Nr 14 (48kB) pdf

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XI/84/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2008 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 stycznia 2008, 08:46:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2680