Zarządzenie nr 193/06BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 17 stycznia 2006w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Zarządzenie nr 193/06
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 17 stycznia 2006


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) postanawia się, co następuje:

§ 1. I. W uchwale Nr XXVIII/197/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok, wprowadzić następujące zmiany:

rozdysponować rezerwę ogólną
na kwotę 16 581 zł

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

po stronie dochodów 15 843 161 zł
po stronie wydatków 17 452 669 zł
deficyt 1 609 508 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok określono w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (57kB) pdf


UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 193/06
Burmistrza Pakości
z dnia 17 stycznia 2006r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie gminy wynika z konieczności wykonania zaleceń pokontrolnych otrzymanych pismem z dnia 28 grudnia 2005r.
Nr RIO/KF/4104/44/2005, w związku z przeprowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy kontrolą kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono, iż nie przekazano za rok 2004 części odpisu dla pracowników administracji Urzędu Miejskiego. W związku
z tym, iż jest to wydatek nieprzewidziany w planie wydatków w roku 2006, konieczne jest rozdysponowanie rezerwy.

Zgodnie z zapisem art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), rezerwą dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:45:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2913