Uchwała nr II/12/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 10 grudnia 2002w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ art. 8, art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zmianą w Dz. U. Nr 200, poz. 1683/

Uchwała nr II/12/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ art. 8, art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zmianą w Dz. U. Nr 200, poz. 1683/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

I. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a). od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500
b). powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 700
c). powyżej 9 t a poniżej 12 ton 900

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton:
- o liczbie osi - dwie 1200

b).równej lub wyższej niż 15 ton ,a mniejszej niż 18 ton :
- o liczbie osi - dwie 1500
- o liczbie osi - trzy 1400

c).równej lub wyższej niż 18 ton ,a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - trzy 1900
- o liczbie osi - cztery i więcej 1800

d).równej lub wyższej niż 26 ton :
- o liczbie osi - cztery i więcej 2000

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a). równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton 1300

b). równej lub wyższej niż 15 ton , a mniejszej niż 18 ton :
. - o liczbie osi - dwie 1500
- o liczbie osi - trzy 1400

c). równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
- o liczbie osi - trzy 1950
- o liczbie osi - cztery i więcej 1900

d). równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej 2130

- punkt powyższy jest w postaci zmienionej zgodnie z Uchwałą Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2002 r.

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a). od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1000
b). od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1200
c). od 9 ton i poniżej 12 ton 1400

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a). równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
- o liczbie osi - dwie 1000

b). równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie 1500

c). powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie 1700
- o liczbie osi - trzy 1770

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie przyczepą lub naczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a). równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
- o liczbie osi - dwie 1200

b). równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie 1700

c). powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie 1800
- o liczbie osi - trzy 2210

7. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton 600

8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a). równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 500

b). równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton :
- o liczbie osi - jedna 700
- o liczbie osi - dwie 800

c). równej lub wyższej niż 36 ton :
- o liczbie osi - dwie 1000
- o liczbie osi - trzy 900

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a). równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
- o liczbie osi - jedna 700
- o liczbie osi - dwie 600

b). równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 28 ton :
- o liczbie osi - jedna 800
- o liczbie osi - dwie 650

c). równej lub wyższej niż 28, a mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie 1120
- o liczbie osi - trzy 850

d). powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie 1300
- o liczbie osi - trzy 1200

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


a). mniej niż 30 miejsc 1000
b). równej lub wyższej niż 30 miejsc 1700


§ 2

Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do przewozu młodzieży szkolnej stanowiące własność Urzędu Miejskiego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Ryszard Kuflewicz

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr II/12/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2003


            Wymienioną uchwałę podejmuje się w celu naliczenia podatku od środków transportowych na rok 2003 od osób fizycznych i prawnych.
            Górne stawki podatku zostały zapisane w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. nr 200 poz. 1683/.
            Uchwalone w roku 2002 stawki podatkowe postanowiono obniżyć w pkt 3 uchwały, gdyż uznano, że są one zbyt wysokie w porównaniu między stawkami minimalnymi a maksymalnymi wynikającymi z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

                                                                                                         Burmistrz
                                                                                                  Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (18 czerwca 2003, 09:08:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3696