Zarządzenie nr 129/08BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 10 lipca 2008w sprawie wprowadzenia zmian w procedurach kontroli finansowej w nadzorowanych jednostkach budżetowych Gminy Pakość

Zarządzenie nr 129/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 lipca 2008


w sprawie wprowadzenia zmian w procedurach kontroli finansowej w nadzorowanych jednostkach budżetowych Gminy Pakość

Na podstawie art.47 ust.3  w związku z art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), uwzględniając określone w Komunikacie Nr 1 Ministra Finansów z 30 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Ministra Finansów z 2003r. Nr 3, poz.13), postanawiam, co następuje:

§ 1.  Wprowadza się zmiany w „Procedurach kontroli finansowej w nadzorowanych jednostkach budżetowych gminy Pakość”, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.   Z instrukcją, o której mowa  w § 1, kierownicy jednostek organizacyjnych zapoznają wszystkich podległych pracowników.

§ 3.   Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1,2 (94kB) pdf

 

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 129/08 Burmistrza Pakości
z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w procedurach kontroli finansowej w nadzorowanych jednostkach budżetowych Gminy Pakość

Kierownik jednostki odpowiedzialny jest za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Zgodnie z  art. 47 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), ustala w formie pisemnej procedury kontroli finansowej dotyczącej przepisów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, uwzględniając standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych określone w Komunikacie Nr 1 Ministra Finansów  dnia 30 stycznia 2003r. (Dz.U. MF z 2003r. Nr 3, poz.13).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 stycznia 2009, 08:19:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3031