Uchwała nr X/92/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 23 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy PakośćNa podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1])

Uchwała nr X/92/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość

Na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/315/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość, § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. kwota stała w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za realizację zadań określonych przez Radę Miejską w statutach sołectw”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
 
Przewodniczący           
Rady Miejskiej w Pakości    
Jerzy Joachimiak 
        
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890. 
UZASADNIENIE
do uchwały nr X/92/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 grudnia 2015 r.
 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość.
 
Projekt uchwały zmieniającej wysokość jednego ze składników diet sołtysów z kwoty 100 zł do 150 zł miesięcznie opracowano jako odpowiedź na wniosek z dnia 28 września 2015 r. złożony do Burmistrza Pakości przez grupę sołtysów w tej sprawie. Wysokość dotychczas obowiązującej diety obowiązywała od 11 września 2014 r. Dieta sołtysa stanowi rekompensatę za czas poświęcony na wykonywanie obowiązków społecznych związanych z pełnioną funkcją, np. takich jak organizacja spotkań z mieszkańcami, narad z Burmistrzem Pakości, załatwianie spraw dotyczących sołectwa w Urzędzie Miejskim oraz różnych instytucjach. W ujęciu rocznym podwyższenie diety sołtysom skutkować będzie zwiększeniem obciążenia budżetu Gminy Pakość o kwotę 7 200,00 zł.
Podstawę prawną niniejszej uchwały stanowi art. 37b ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), który wskazuje radę gminy jako właściwą do ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 stycznia 2016, 13:55:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494