Uchwała nr XXVII/194/05Rady Miejskiej w Pakościz dnia 8 grudnia 2005w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.15 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2006 rok (M.P. Nr 62 poz. 859)

Uchwała nr XXVII/194/05
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 8 grudnia 2005


w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.15 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2006 rok (M.P. Nr 62 poz. 859)


uchwala się, co następuje:

§ 1.Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej:

  1. przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki /od każdej osoby/ małych ilości warzyw, kwiatów, płodów rolnych 7,00 zł
  2. przy sprzedaży z zajmowanego jednego stanowiska handlowego 20,00 zł

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty w trybie inkasa.

Na inkasenta wyznacza się Pana Damiana Kuzerę.

Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Kuflewicz

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 marca 2006, 13:03:23)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (30 marca 2006, 13:04:37)
Zmieniono: poprawka daty uchwalenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3959