Zarządzenie nr 6/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 17 grudnia 2018zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Zarządzenie nr 6/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 17 grudnia 2018


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2)) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXI/331/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r., uchwałą Nr XXXIII/348/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018r. oraz uchwałą Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) wprowadzenia zmian planu dochodów budżetowych:
  • zwiększenia w związku z otrzymaniem dotacji celowych w dziale 855 Rodzina na kwotę 310,00 zł,
  • zmniejszenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 25 165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 24 855,00 zł,
  • przeniesienie na kwotę 36 111,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 42 300 021,49 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 38 560 366,38 zł, w tym:
a) dochody własne 19 206 195,53 zł,
b) subwencje 6 321 341,00 zł,
c) dotacje celowe 13 032 829,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 126 322,35 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 739 655,11 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 437 764,89 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 3 281 890,22 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 053 975,99 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 47 041 527,66 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 37 516 754,73 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 23 618 495,10 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 928 115,40 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 690 379,70 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 475 900,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 034 244,93 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 120 914,70 zł,
e) obsługa długu 267 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 524 772,93 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 405 772,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 5 603 307,17 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 119 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 741 506,17 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 413 496,44 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1 028 009,73 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. określono w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

Załączniki (494kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 6/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 17 grudnia 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2018r., wynika z
konieczności:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.82.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2018r. w dziale 855 Rodzina na kwotę 310,00 zł na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie od 1.07.2018 do 30.11.2018 r. włącznie, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061),
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.80.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018r. w dziale 852 Rodzina o kwotę 25 165,00 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą: „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018r. – zadania własne gminy”,
- dokonania przeniesień w planie wydatków w dziale 700 Gospodarkę mieszkaniowa na kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków tytułem odszkodowania za odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej i uiszczeniem opłat za media w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 10 522,74 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS oraz zadań zleconych, w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 41,70 zł w związku z przeliczeniem zadań zleconych, w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 5 545,00 zł w związku z zakupem książek, opłaceniem prowizji bankowej, usługi dot. pełnienia funkcji ABI, koniecznością przeglądu kotła grzewczego, opłaceniem usługi cateringowej obiadów dla uczniów, w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienie na kwotę 1 002,50 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚŚ oraz zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 grudnia 2018, 15:56:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 369