Zarządzenie nr 349/10BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 24 września 2010w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Zarządzenie nr 349/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 września 2010


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[1]), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z póżn.zm.[2]) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 1 098,00 zł 
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 132 669,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w  planie wydatków budżetowych:
  • zwiększeń na kwotę 133 767,00 zł 
  • przeniesień na kwotę 25 580,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 29 309 906,04 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 23 533 365,04 zł,
  a) dochody własne 14 404 264,00 zł
  b) subwencje 5 025 784,00 zł
  c) dotacje celowe 4 103 317,04 zł 
 2. dochody majątkowe w kwocie 5 776 541,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 5 335 725,00 zł
  w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 4 912 725,00 zł
  b) dochody ze sprzedaży majątku 440 816,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszego zarządzenia, 
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2010 rok w wysokości 36 940 642,04 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 22 134 208,04 zł, 
  a) wydatki jednostek budżetowych 16 703 603,29 zł
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 834 352,78 zł             
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 869 250,51 zł
  b) dotacje na zadania bieżące 926 966,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 192 211,08 zł
  d) obsługa długu 113 637,00 zł
  e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 197 790,67 zł 
 2. wydatki majątkowe w wysokości  14 806 434,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 806 434,00 zł 
  tym na:
  programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 9 021 212,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
c) Deficyt budżetu w kwocie 7 630 736,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • kredytów w kwocie 4 759 048,00 zł
 • pożyczek w kwocie 392 000,00 zł
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 479 688,00 zł  
d)   załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 
e)    załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok określono w załączniku Nr 1, 2, 3 oraz 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Załącznik nr 1 (101kB) pdf
Załącznik nr 2 (139kB) pdf
Załącznik nr 3 (151kB) pdf
Załącznik nr 4 (97kB) pdf


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 oraz Nr 152, poz. 1020. 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 349/10
Burmistrza Pakości
z dnia 24 września 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2010r. wynika z konieczności wprowadzenia zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:
 • w dziale 600 Transport i łączność przeniesienie na kwotę 10 000,00 zł, w związku z koniecznością dokonania opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przeniesienie na kwotę 1 880,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z najmem lokalu mieszkalnego przeznaczonego osobom posiadającym prawomocny wyrok sądowy o eksmisję oraz zapłaty właścicielom lokali mieszkalnych posiadającym prawomocne wyroki sądowe o eksmisji – roszczenia odszkodowawczego, obciążającego Gminę w myśl zapisów art. 18 ust.5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 
 • w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 1 098,00 zł, zgodnie  z otrzymaną decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r. z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej określonego w art. 15 ust. 1 pkt.2 lit.a ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz.U. Nr 126, poz. 1040) polegającego na aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 7 500,00 zł, w związku koniecznością zakupu krzeseł i stolików do sal lekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum w Pakości w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 
 • w dziale 851 Ochrona zdrowia przeniesienie na kwotę 1 200,00 zł, w związku koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenia w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, 
 • zwiększenie planu w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 132 669,00 zł, w rozdz. 85212 na kwotę 125 608,00 zł zgodnie  z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-98/10 z dnia 14 września 2010r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom upoważnionym do alimentów, w rozdz. 85216 na kwotę 5 561,00 zł zgodnie  z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-102/10 z dnia 17 września 2010r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2010r., w rozdz. 85228 na kwotę 1 500,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-103/10 z dnia 21 września 2010r. z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w środowisku, 
 • korektę w planie finansowym wydatków budżetowych Gimnazjum w Pakości oraz Szkoły Podstawowej w Pakości  w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-65-19/10 z dnia 1 lipca  2010r. dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna” 
 • przeniesienie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 5 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii w świetlicach wiejskich. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 października 2010, 13:12:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2266