Uchwała nr I/4/2010 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 1 grudnia 2010w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz § 28 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.2)

Uchwała nr I/4/2010
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 1 grudnia 2010


w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz § 28 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:  
 
§ 1. Powołać stałą Komisję Budżetu i Finansów w następującym składzie:
  1. p. Mariusz Augustyn,
  2. p. Bernard Błaszak,
  3. p. Kazimierz Dzioba,
  4. p. Marcin Nieznalski,
  5. p. Marek Szymborski. 
§ 2. Przedmiotem działania Komisji Budżetu i Finansów będzie całokształt zagadnień związanych z budżetem gminy i gospodarką finansową oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2 Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225


 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr I/4/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 1 grudnia 2010 r.
 
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów  
 
Zgodnie z art. 21ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 28 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy Pakość, Rada Miejska powołuje ze swojego składu Komisje stałe do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
W związku z powyższym Rada Miejska powołała Komisję Budżetu i Finansów, której przedmiotem działania będą zagadnienia związane z budżetem gminy i gospodarką finansową.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2010, 11:33:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2424