Zarządzenie nr 425/2023BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 26 stycznia 2023w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych na wykonanie zadnia publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 425/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 26 stycznia 2023


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych na wykonanie zadnia publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie  art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz.1327, z późn. zm.)  w związku z uchwałą nr XXXVIII/387/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zarządzam co następuje:

§1
Powołuję komisję konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w składzie:
  • Sylwia Rygielska – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej – Przewodniczący Komisji,
  • Katarzyna Lewandowska - Inspektor ds. turystyki i promocji Gminy – Sekretarz Komisji,
  • Honorata Kawka – inspektor ds. finansowych – Członek Komisji.

§2
Komisja wykonuje swoje zadania w oparciu o regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§3
Z uwagi na brak zgłoszeń komisja konkursowa działa bez udziału przedstawiciela wskazanego przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§4
Wykonanie zadania powierza się Zastępcy Burmistrza Pakości.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik (58kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 stycznia 2023, 07:44:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 23