Uchwała nr X/88/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 23 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015-2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 i art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.)

Uchwała nr X/88/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 i art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015–2029, zmienionej uchwałą Nr III/25/2015 z dnia 12 lutego 2015r., uchwałą Nr IV/34/2015 z dnia 26 marca 2015r., uchwałą Nr V/39/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VI/50/2015 z 23 czerwca 2015r.,uchwałą Nr VII/59/2015 z dnia 17 września 2015r. oraz uchwałą Nr VIII/72/2015 z dnia 29 października 2015r wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki (1117kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 i 1890.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014r. poz. 1457.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/88/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 grudnia 2015r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015–2029

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności wprowadzenia zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Pakość na 2015 r. oraz zmianą wyniku budżetu.
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Pakość powinny być zgodne co najmniej w tym zakresie.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.poz. 885 z późn.zm.).

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 stycznia 2016, 12:40:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459