Zarządzenie nr 185/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 31 sierpnia 2020w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2020r.

Zarządzenie nr 185/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 sierpnia 2020


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2020r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) w związku z uchwałą Nr XIV/138/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pakość, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r. niżej wymienione informacje Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2020r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.), w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za pierwsze półrocze 2020r.,
4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2020r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki (1436kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Pakości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku. (133kB) pdf


UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,
3) informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne
Burmistrz Pakości przedstawia w terminie do 31 sierpnia 2020r. Radzie Miejskiej w Pakości i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2020r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości.

5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 sierpnia 2020, 14:51:52)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (24 września 2020, 13:36:20)
Zmieniono: Publikacja opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pakości informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 229