Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2008-2015

Pakość, dnia 28 kwietnia 2009 r.

N/znak: KIO 7020-7-2/09

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 kwietnia 2009r. przystąpiono do opracowania Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2008-2015.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2008-2015 został przyjęty Uchwałą nr XIX/160/2008 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2008r. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego, m. in brakiem informacji o przeprowadzonej Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko przystąpiono do aktualizacji programu.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem, w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: achelminiak@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (29 kwietnia 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (29 kwietnia 2009, 06:41:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3281