Zarządzenie nr 39/2003Burmistrza Pakościz dnia 12 grudnia 2003w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2004 rok

Zarządzenie nr 39/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 12 grudnia 2003


w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1598)

Burmistrz Pakości
postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt budżetu na 2004 rok

 1. Prognozowane dochody budżetu na kwotę 12.429.348,00 zł w tym:

  - dotacje na zadania zlecone na kwotę 524.450,00 zł
  - subwencje na kwotę 4.071.626,00 zł
 2. Wydatki budżetu na kwotę 12.429.348,00 zł w tym:

  - wydatki na zadania zlecone na kwotę 524.450,00 zł
  - wydatki inwestycyjne na kwotę 702.800,84 zł
  - rezerwa na kwotę 60.000,00 zł
 3. Deficyt budżetowy w kwocie 533.900,42 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów krajowych.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej w Pakości projekt budżetu na 2004 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami stanowiącymi załączniki do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Pakości Nr 39/03
z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2004 rok

Zgodnie z art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, projekt budżetu przygotowuje Burmistrz. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej najpóźniej do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:37:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2910