Zarządzenie nr 356/2014BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 9 września 2014zmieniające instrukcje regulujące gospodarkę finansową gminy

Zarządzenie nr 356/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 9 września 2014


zmieniające instrukcje regulujące gospodarkę finansową gminy

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm[1].) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się zmiany w Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 361/10 Burmistrza Pakości z dnia 15 października 2010r. w następujący sposób:
1) W paragrafie 1 części II- odpowiedzialność za składniki mienia, po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
„4. Odpowiedzialność za składniki mienia nabyte lub wytworzone w wyniku realizacji przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa przyjmuje sołtys, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, według wzoru ustalonego w załączniku Nr 16 i 17”.
2) Po załączniku Nr 15 dodaje się załącznik Nr 16 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz załącznik Nr 17 w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal


Załącznik nr 1 (27kB) pdf
Załącznik nr 2 (29kB) pdf
 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2014r. poz.1100.


 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 356/2014
Burmistrza Pakości
z dnia 9 września 2014r.

zmieniającego instrukcje regulujące gospodarkę finansową gminy 
 
Podjęcie przedmiotowego zarządzeni wynika z konieczności ustalenia osób odpowiedzialnych za nadzór nad składnikami majątkowymi, które zostają nabyte w wyniku wydatkowania środków funduszu sołeckiego i powierzone sołectwom Gminy Pakość.
Podstawę prawną niniejszego zarządzenia stanowi art.10 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który stanowi że kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację, opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 października 2014, 09:05:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1229