Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość wraz z inwentaryzacją

Pakość, 11 września 2012r.
KIO.6220.14.6.2012.ACh

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 września 2012r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość wraz z inwentaryzacją"Pakość, 13 sierpnia 2012r.
KIO.6220.14.1.2012.ACh
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 30, art. 33 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn .zm.)podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 2012r przystąpiono do opracowania "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość wraz z inwentaryzacją.".

Opracowanie ww. dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (przyjętego uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.), w którym wskazano, iż do zadań samorządu gminnego należy przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem, w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach i godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: achelminiak@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (13 sierpnia 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (13 sierpnia 2012, 14:33:22)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (12 września 2012, 08:59:51)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2625