Uchwała nr XI/97/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 listopada 2019w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2019r. poz. 1170)

Uchwała nr XI/97/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2019r. poz. 1170)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Pakość:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 669,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 062,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 275,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1 563,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1 563,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 563,00 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 750,00 zł,

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 094,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1 859,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Załączniki (214kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 Z 17.12.1992 ),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2020r. od osób fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170), rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, a także może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, a także wprowadzać inne zwolnienia przedmiotowe.
Górne stawki podatku od środków transportowych dla wszystkich rodzajów pojazdu ulegają corocznie podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki są podwyższane.
W roku bieżącym obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 6 sierpnia 2019r., poz. 738.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konsultacje/ uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzgodnienia merytoryczne.
Dotychczasowe stawki podatku od środków transportowych obowiązują na niezmiennym poziomie od stycznia 2017r. i były zachowane przez kolejne lata. Podwyższono stawki podatku od środków transportowych o około 2%, dzięki czemu szacuje się wyższe wpływy z tytułu tego podatku.
5. Ocena skutków finansowych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 grudnia 2019, 10:17:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 999