Uchwała nr III/21/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 grudnia 2002w sprawie zmiany uchwały Nr II/12//2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 grudnia 2002 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 8, art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r., Nr 9 poz. 84 ze zmianą w Dz. U. Nr 200 poz. 1683/

Uchwała nr III/21/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 grudnia 2002


w sprawie zmiany uchwały Nr II/12//2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 grudnia 2002 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 8, art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r., Nr 9 poz. 84 ze zmianą w Dz. U. Nr 200 poz. 1683/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchylić § 1 ust.3 lit. d. uchwały Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

§ 2

Określić wysokość stawki podatku od środków transportowych i nadać nowe brzmienie w § 1 ust.3 lit. d:
równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej 2130

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Ryszard Kuflewicz

UZASADNIENIE
do uchwały Nr III/21/2002 r.
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 grudnia 2002 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 grudnia 2002 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.


W/w uchwałę podejmuje się w związku z błędnym ustaleniem stawki w § 1 ust. 3 lit. d.
Stawka została uchwalona w wysokości niższej niż przewiduje załącznik nr 1 w sprawie stawek minimalnych dla tego rodzaju pojazdów - samochodów ciężarowych powyżej 26 ton i o liczbie osi cztery i więcej.
Załącznik określa minimalną kwotę w wysokości 2.124 zł, a w pierwotnej uchwale ustalono podatek w wysokości 2.100 zł, co jest niezgodne z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych.
W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany wysokości stawki w § 1 ust.3 lit. d.

 

                                                                                        Burmistrz
                                                                                  Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (20 czerwca 2003, 12:58:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4095