Zarządzenie nr 58/04Burmistrza Pakościz dnia 23 marca 2004w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 58/04
Burmistrza Pakości
z dnia 23 marca 2004


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczyć z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych następujące miejsca na terenie gminy Pakość:

  • słup informacyjny usytuowany w pobliżu przystanku PKS przy ul. Barcińskiej w Pakości,
  • słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości. 

§ 2

1. Podzielić powierzchnię każdego ze słupów informacyjnych, o których mowa w § 1 na 12
równych jednostek ogłoszeniowych o powierzchni:

  • 0, 845 m² na słupie informacyjnym w pobliżu przystanku PKS przy ul. Barcińskiej w Pakości,
  • 0, 7 m² na słupie informacyjnym na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości.

2. Każdemu komitetowi wyborczemu, który zgłosił w okręgu wyborczym listę kandydatów
na posłów do Parlamentu Europejskiego przysługuje prawo do bezpłatnego umieszczania plakatów wyborczych na powierzchni jednej jednostki ogłoszeniowej, o której mowa w ust.1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości

  Wiesław Kończal

 

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 58/04 Burmistrza Pakości
z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Konieczność podjęcia niniejszego Zarządzenia uzasadniona jest obowiązkiem wyznaczenia przez Burmistrza Pakości co najmniej dwóch miejsc na terenie gminy, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowego Zarządzenia stanowi art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 stycznia 2009, 07:53:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3147