Zarządzenie nr 125/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 3 lipca 2008w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie nr 125/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 3 lipca 2008


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
  zwiększeń na kwotę 36 860,02 zł
  zmniejszeń na kwotę 36 860,02 zł 
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Po dokonanych zmianach:
a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 20 202 980,62 zł, w tym:

 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 19 337 590,62 zł
  dochody własne 10 663 698,00 zł
  subwencja 4 882 210,00 zł
  dotacje 3 821 682,62 zł
 • dochody majątkowe w kwocie 865 390,00 zł

b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 190 335,62 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 18 696 755,62 zł, w tym na:
  wynagrodzenia i pochodne 9 066 834,42 zł,
  dotacje 746 834,00 zł
  obsługa długu 176 709,00 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 4 493 580,00 zł

c)      § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 987 355 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok określono w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (106kB) pdf

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984.

 

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 125/08 Burmistrza Pakości
z dnia 3 lipca 2008r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2008r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki, w związku z planowanym zakupem materiałów niezbędnych do bieżących napraw dróg i chodników na terenie gminy; pokryciem kosztów remontu pieców kaflowych w budynkach stanowiących gminny zasób nieruchomości; z planowanymi przedsięwzięciami w zakresie promocji miny; skorygowania naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt. 1 oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian  w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 stycznia 2009, 08:03:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2630