Zarządzenie nr 100/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 października 2019zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Zarządzenie nr 100/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 października 2019


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.1)), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.2)) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019r., uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019r. oraz uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonanie zmian w planie dochodów w związku z przyjęciem środków dotacji celowej w dziale:
852 Pomoc społeczna na kwotę 35 884,00 zł,
855 Rodzina na kwotę 17 592,00 zł,
zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonanie zmian w planie wydatków:
zwiększenie na kwotę 53 476,00 zł,
przeniesienie w planie wydatków na kwotę 30 082,23 zł,
zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 44 016 109,15 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 41 203 112,77 zł, w tym:
a) dochody własne 20 281 435,80 zł,
b) subwencje 7 259 610,00 zł,
c) dotacje celowe 13 662 066,97 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie
174 495,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 812 996,38 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 142 996,38 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 44 346 396,73 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 40 724 258,03 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 26 104 683,96 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 132 373,34 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 972 310,62 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 741 676,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 350 314,58 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 214 874,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 622 138,70 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 487 138,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 135 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł,

6) załącznik "Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (506kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 100/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 30 października 2019r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Pakość jest konieczne, z uwagi na:
- otrzymane środki dotacji zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.92.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019r. w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 35 884,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2019 r. oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 tej ustawy – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2019 r.,
- otrzymane środki dotacji zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.90.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019r. w dziale 855 Rodzina na kwotę 17 592,00 zł z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83, poz.53 ustawy budżetowej na 2019 r.,
- przeniesienie w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 2 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości,
- przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 1 830,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia i badań lekarskich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,
- przeniesienia w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 952,23 zł w związku z realizacją projektu „Postaw na aktywność – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość”,
- przeniesienia w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 24 300,00 zł z w ramach funduszu sołeckiego Wielowieś z przeznaczeniem na zakup lampy solarnej oraz z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 listopada 2019, 14:56:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399