Uchwała nr XXVIII/254/09RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2009zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013”. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1 )

Uchwała nr XXVIII/254/09
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1 )


uchwala się, co następuje:
 
§  1. W załączniku do uchwały Nr V/34/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2007r. w sprawie „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013”, zmienionej uchwałą Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r., uchwałą Nr XVIII/159/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 października 2008r., uchwałą Nr XXII/189/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 marca 2009r., uchwałą Nr XXVI/234/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2009r., wprowadzić następujące zmiany:
 
1)   w części „Gospodarka wodno-ściekowa” - w pkt 1 i 7 c
2)   w części „Układ komunikacyjny” -  w pkt 15, 16 ,
3)   w części „Budownictwo i ład przestrzenny” - w pkt 30 ,
4) w części „Kultura, Edukacja, Sport i Turystyka” -  w pkt 32,
dokonuje się zmian w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości 
 
Tadeusz Grupa  

Załącznik (196kB) pdf
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr  48, poz. 327, Nr  138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVIII/254/09  
Rady Miejskiej  w  Pakości 
z  dnia 29 grudnia 2009 r.
 
zmieniającej uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013”.
       
Zgodnie z przyjętymi założeniami Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013 obrazuje zamierzenia inwestycyjne we wszystkich istotnych sferach działalności gminy. Z uwagi na fakt, iż WPI nie ma charakteru stałego, zasadnym jest wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i finansowym.
W związku z powyższym w celu dokonania aktualizacji, co do realizacji planowanych zadań oraz ich zakresu finansowego, zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały, wynikająca z konieczności uaktualnienia terminów realizacji, wartości poszczególnych inwestycji czy zadań oraz wartości inwestycji (zadań) w poszczególnych latach ich realizacji.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w którym wskazuje się, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie programów gospodarczych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 stycznia 2010, 12:10:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1925