Zarządzenie nr 271/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 6 sierpnia 2021zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Zarządzenie nr 271/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 6 sierpnia 2021


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 28 lutego 2021r., Nr XXIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r., Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r. oraz Nr XXV/238/2021 z dnia 29 czerwca 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:
a) zwiększenie w związku z otrzymaniem środków dotacji celowej w dziale:
- 801 Oświata i wychowanie, w kwocie 21 992,98 zł,
- 852 Pomoc społeczna, w kwocie 16 350,00 zł,
- 855 Rodzina, w kwocie 139,25 zł,
b) zmniejszenie środków dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 489,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
- zwiększenie o kwotę 37 993,23 zł,
- przeniesienie na kwotę 98 600,00 zł,
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 25 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 47 375 390,99 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 44 918 580,45 zł, w tym:
a) dochody własne 22 849 043,07 zł,
b) subwencje 8 294 899,00 zł,
c) dotacje celowe 13 774 638,38 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 45 332,15 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 456 810,54 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 1 256 785,54 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 130 785,54 zł,"

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 54 928 893,09 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 630 764,95 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 329 601,63 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 749 935,05 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 579 666,58 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 853 593,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 034 157,70 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 312,02 zł,
e) obsługa długu 348 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 298 128,14 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 126 726,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 478 986,46 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik "Fundusz sołecki" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1487kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 222 ust. 4 zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i celowej. Zgodnie z § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 36 000,00 zł oraz rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na konieczność wykonania konserwacji rowu znajdującego się przy przejeździe kolejowo-drogowym na linii nr 206 Inowrocław – Żnin, w ramach zaplanowanych przedsięwzięć funduszu sołeckiego Wielowsi,
w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 10 000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania sieci teleinformatycznej w nowej siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na konieczność wykonania konserwacji rowu znajdującego się przy przejeździe kolejowo-drogowym na linii nr 206 Inowrocław – Żnin,
zwiększenie planu dotacji celowych w dziale 801 Oświata i wychowanie, na kwotę 21 992,98 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2021r.,
w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 49 000,00 zł, w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na zakup witryny muzealnej, remont sali lekcyjnej, wymianę podłogi w sekretariacie i korytarzu, w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w związku z
bieżącym funkcjonowaniem placówki, w Przedszkolu Miejskim w Pakości z przeznaczeniem na konieczność naprawy elewacji zewnętrznej budynku,
zwiększenie planu dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina, na kwotę 16 489,25 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
zmniejszenie planu dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, o kwotę 489,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.45.2021, zmniejszenie dotacji celowych dokonano w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021r. WFB.I.3120.43.2021 zwiększającą plan dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów,
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 300,00 zł, w ramach zaplanowanych przedsięwzięć funduszu sołeckiego Ludwińca i Gorzany-Giebnia-Węgierce,
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie na kwotę 3 300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie lokalu użytkowego położonego w m. Kościelec 18A oraz ramach zaplanowanych przedsięwzięć funduszu sołeckiego Gorzany-Giebnia-Węgierce.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę
wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 sierpnia 2021, 14:38:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104