Uchwała nr II/15/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2014w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1])

Uchwała nr II/15/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się Regulamin głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


Załącznik (84kB) pdf
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.  
 
 
 
 
UZASADNIENIE 
do uchwały nr II/15/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia  2014 r.
 
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pakości
 
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 marca 2015, 10:59:18)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (5 marca 2015, 11:01:45)
Zmieniono: Publikacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 679