Zarządzenie nr 283/2013 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 grudnia 2013zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Zarządzenie nr 283/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 grudnia 2013


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) oraz § 13 ppkt b uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • zwiększyć środki dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 277,35 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 277,35 zł, 
  • przeniesień na kwotę 51 837,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 28 939 302,78 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 27 410 275,78 zł
  a) dochody własne 16 561 484,00 zł;
  b) subwencje 5 723 259,00 zł; 
  c) dotacje celowe 5 125 532,78 zł, w tym na:    
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 256 928,71 zł;      
 2. dochody majątkowe w kwocie 1 529 027,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 329 027,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 207 875,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 1 100 000,00 zł
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 100 000,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2013 rok w wysokości 31 106 200,78 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 26 940 275,78 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych 20 203 997,07 zł;    
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 818 318,62 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 385 678,45 zł;   
  b) dotacje na zadania bieżące 1 041 524,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 027 807,94 zł;  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  277 882,77 zł;
  e) obsługa długu  389 064,00 zł; 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 4 165 925,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 165 925,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 853 468,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
3) Deficyt budżetu w kwocie 2 166 898,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 577 311,00 zł;
 • zaciąganych pożyczek w kwocie 568 096,00 zł;    
 • zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 973 445,00 zł; 
 • wolnych środków w kwocie 48 046,00 zł; 
4) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

5) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.  
                                                               
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2, 3 oraz 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 
Załącznik nr 1 (90kB) pdf
Załącznik nr 1a (123kB) pdf
Załącznik nr 2 (157kB) pdf
Załącznik nr 3 (98kB) pdf
Załącznik nr 4 (82kB) pdf

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938.  
 
   
 
 
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 283/2013
Burmistrza Pakości
z dnia 13 grudnia 2013r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2013r. wynika z konieczności:
 • zwiększenie w planie dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 277,35 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.96.2013 z dnia 9 grudnia 2013r. z przeznaczeniem na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych w tym zakresie przez gminy – rezerwa celowa cz.83, poz.16 ustawy budżetowej na 2013r., 
 • przeniesienia w planie wydatków: 
  • w dziale 600 Transport i łączność przeniesienie na kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością opłacenia usługi równiarki i koparko-ładowarki, 
  • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przeniesienie na kwotę 7 500,00 zł w związku z koniecznością uiszczenia zaliczek na części wspólne obejmujące fundusz remontowy, eksploatację oraz wynagrodzenie zarządcy w wysokości proporcjonalnej do udziału Gminy w nieruchomości wspólnej, 
  • w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 11 107,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania urzędu, 
  • w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 80,00 zł w związku z koniecznością zlecenia wykonania przeglądu stanu technicznego budynku oraz pomieszczeń gospodarczych przedszkola, 
  • w rozdziale 851 Ochrona zdrowia przeniesienie na kwotę 2 630,00 zł w związku z koniecznością dokonania niezbędnych zakupów do świetlic terapeutycznych, 
  • w dziale 852 Pomoc społeczna  przeniesienie na kwotę 17 750,00 zł w związku z organizacją Wigilii dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, opłacenia transportu żywności unijnej, wypłat zasiłków celowych i świadczeń pielęgnacyjnych dla podopiecznych OPS, 
  • w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeniesienie na kwotę 2 770,00 zł  w związku z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników w ramach realizacji projektu ze środków POKL. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885  z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych, a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 grudnia 2013, 12:59:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1584