Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Pakościz dnia 27 grudnia 2010w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Pakości Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.1), art. 4 pkt. 1 lit. c, art. 36 ust. 3 i art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn.zm.2) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.398, z późn.zm.3)

Uchwała nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Pakości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.1), art. 4 pkt. 1 lit. c, art. 36 ust. 3 i art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn.zm.2) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.398, z późn.zm.3)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Pakości Pana Wiesława Kończala w następującej  wysokości:
  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 5.700,00zł,   
  2. dodatek funkcyjny w kwocie - 1.800,00zł,  
  3. dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 
  4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego  w kwocie - 1.140,00zł,     
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1grudnia 2010r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i  Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiana  wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241
[3] Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz.1721.UZASADNIENIE
do uchwały nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010r.
 
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Pakości.  
 
Zgodnie z art. 8 ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) kompetencje w zakresie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza należą do Rady Miejskiej.
Szczegółowe zasady wynagradzania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.  w sprawie   wynagradzania  pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.398 z późn. zm.). Osoba zatrudniona na stanowisku burmistrza gminy ma prawo do wynagrodzenia miesięcznego, na które składają się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę oraz   dodatek specjalny.
Z tabeli stanowisk pracowniczych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast),  starostów i marszałków województw stanowiącej załącznik nr 3 do w/w  rozporządzenia wynika, że  Burmistrz Pakości   ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego  w kwocie od 4.200,00 zł do 5.900,00 zł i dodatku funkcyjnego w kwocie  do 1.900,00 zł. Ponadto na podstawie § 6  cyt. rozporządzenia Burmistrzowi  Pakości przysługuje dodatek specjalny w  kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Burmistrzowi, podobnie jak innym pracownikom samorządowym przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę, którego wysokość uzależniona jest od długości wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia  pracownika oraz innych okresów, jeżeli z odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Proponowane wynagrodzenie nie przekracza maksymalnej kwoty, o której mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych i mieści się w średnich uposażeń Burmistrzów w Powiecie Inowrocławskim.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2011, 14:27:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2025