Uchwała nr XVII/190/2016RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 listopada 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.2))

Uchwała nr XVII/190/2016
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 listopada 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r., zmienionej uchwałą Nr XI/105/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 stycznia 2016r., uchwałą Nr XII/116/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 marca 2016r., uchwałą Nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 maja 2016r., uchwałą XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016r., uchwałą Nr XV/152/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. oraz uchwałą Nr XVI/162/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
a) zwiększenie dochodów o kwotę 132 557,00 zł,
b) zmniejszenie dochodów o kwotę 427 700,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
a) zwiększenie o kwotę 132 557,00 zł,
b) zmniejszenie o kwotę 1 496 270,00 zł,
c) przeniesienie na kwotę 182 019,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 35 721 310,35 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 34 763 156,46 zł;
a) dochody własne 17 736 416,04 zł,
b) subwencje 6 287 294,00 zł,
c) dotacje celowe 10 739 446,42 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 60 792,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 958 153,89 zł;
a) dochody ze sprzedaży majątku 460 000,00 zł ,
b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 26 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 472 153,89 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 344 526,00 zł”;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 35 721 310,35 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 33 660 019,46 zł;
a) wydatki jednostek budżetowych 21 661 817,62 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 275 342,76 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 386 474,86 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 413 060,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 263 568,84 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 102 473,00 zł,
e) obsługa długu 219 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2 061 290,89 zł;
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 031 290,89 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 355 176,00 zł
b) dotacje celowe na inwestycje 30 000,00 zł.”;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) załącznik „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały,

6) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2016r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

10) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

11) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu wynoszą 1 000 000,00 zł,”;

12) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (1342kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz.195, 1257 i 1454.UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/190/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2016r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
 • w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 402,00 zł, w związku wykonaniem ponad plan opłaty za przejazd pojazdem nienormatywnym,
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 138,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan opłaty za czynności egzekucyjne, zmniejszenie o kwotę 243 200,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz odpłatnego nabycia prawa własności,
 • w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 3 530,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan opłaty za udostępnienie danych osobowych, wynagrodzenia płatnia oraz w związku z rozliczeniem podatku VAT,
 • w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 89 640,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu podatku od działalności gospodarczej, podatku od osób prawnych rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, kosztów upomnień oraz opłaty skarbowej, zmniejszenie o kwotę 183 000,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 37 247,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu rozliczania podatku VAT, kosztów upomnień i odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, służebności przesyłu,
 • w dziale 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony dach w świetlicy w Rycerzewku,
 • w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł w związku z niewykonaniem planu dochodu,
wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
 • w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 295 875,00 zł i przeniesienie na kwotę 8 500,00 zł w związku z realizacja zadań „Przebudowa drogi gminnej relacji Jankowo-Centrum”, „Przebudowa drogi gminnej nr 150449C relacji Sójkowo-Figura w m. Rycerzewko gmina Pakość”, „Przebudowa drogi gminnej nr 150435C Łącko-Wielowieś oraz nr 150436C relacji Rybitwy-Tuczno”,
 • w dziale 630 Turystyka przeniesienie na kwotę 5 000,00 zł w ramach działu w związku z koniecznością zakupu materiałów i kwoty 3 787,00 zł do innych działów w celu zabezpieczenia realizacji zadań,
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przeniesienie na kwotę 25 000,00 zł oraz do innych działów kwoty 10 358,00 zł w z związku z uzyskaniem oszczędności w procedurze przetargowej na wykonanie zadania „Wymiana pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Lipowej 14 w Pakości”, a także z uwagi na konieczność uiszczenia opłat na części wspólne tj. fundusze remontowe, wynagrodzenie i eksploatację w budynkach wspólnot mieszkaniowych, stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych oraz opłat za eksploatację i zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 76 556,00 zł, przeniesienie na kwotę 68 700,04 zł oraz w ramach działu 2 500,00 zł, w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, umowy zlecenia, dokonania zakupu materiałów, i usług, opłacenia abonamentu telefonicznego, kosztów delegacji pracowników, wynagrodzenia pracowników robót publicznych,
 • w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienie w ramach działu na kwotę 16 604,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i żywności,
 • w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie na kwotę 183 000,00 zł w związku z niższym niż założono, kosztem odsetek od zaciągniętych kredytów,
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 32 500,00 zł, zmniejszenie o kwotę 402 857,96 zł, przeniesienie na kwotę 18 808,00 zł w ramach działu oraz do innych działów 74 540,04 zł, zabezpieczono środki dla niepublicznych i publicznych przedszkoli z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Pakość, zgodnie z pismem Dyrektora Przedszkola Miejskiego przeznaczono środki na zakup pomocy dydaktycznych, ponadto zmniejszono wartość zadania „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, w związku z tym, że nie rozstrzygnięto jeszcze konkursu na dofinansowanie, realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok,
 • w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienie w ramach działu na kwotę 22 922,00 zł zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zabezpieczenie nagrody jubileuszowej dla pracownika oraz zmiany formy organizacyjnej dotyczącej Akcji Świątecznej,
 • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę 13 501,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym konieczne jest zapewnienie własnego wkładu w wysokości 20%realizacji zadania,
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 614 537,04 zł oraz przeniesienie na kwotę 11 485,00 zł, zabezpieczono środki na rozliczenie zakupu drzew i krzewów do obsadzenia na terenie gminy, zabezpieczono środki w związku z większym zainteresowaniem dotacjami na wymianę źródeł ogrzewania, skorygowano plan na wynagrodzenia pracowników, którzy w swoim zakresie zajmują się gospodarowaniem odpadami komunalnymi, skorygowano również wartość zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno” w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2017r.,
 • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie na 2 500,00 zł w ramach działu z przeznaczeniem na zakup energii w Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,
 • w związku z wprowadzeniem budżetu zrównoważonego, dokonano zmiany w załączniku przychodów i rozchodów poprzez wprowadzenie po stronie rozchodów kwoty 1 068 570,00 zł, są to wolne środki, które zostaną przelane na lokatę terminową, uaktualniono załącznik dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, załącznik dotacji dla jednostek, wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz załącznik wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 grudnia 2016, 14:27:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401