Uchwała nr XIX/139/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 28 grudnia 2004w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Pakość prawa użytkowania wieczystego, stanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.*) oraz art.13 ust.1, art.34 ust.1 pkt 1 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603)

Uchwała nr XIX/139/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2004


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Pakość prawa użytkowania wieczystego, stanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.*) oraz art.13 ust.1, art.34 ust.1 pkt 1 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603)


uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przez Gminę Pakość na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A Oddział w Bydgoszczy prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, oznaczonej geodezyjnie nr 2/20 o pow. 0,0091 ha, zabudowanej stacją transformatorową, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr 32 393.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

 

*Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203).

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XIX/139/04 Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28.12.2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Pakość prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Grupa Energetyczna ENEA S.A Oddział w Bydgoszczy wystąpiła z wnioskiem o uregulowanie stanu prawnego gruntu położonego w Pakości przy ul. Inowrocławskiej, której znajduje się stacja transformatorowa wnioskodawcy.
Nieruchomości określone uchwałą stanowią własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość i wchodzą do gminnego zasobu nieruchomości.
Zbycie tego prawa nastąpi w trybie określonym w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy. W myśl art.34 ust.1 pkt 1 ustawy, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.
Grupie Energetycznej ENEA S.A przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1994 r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.). W myśl tego przepisu samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Przepis art.237 k.c. stanowi ponadto, iż do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 lit “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 15:20:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3736