Zarządzenie nr 154/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 31 października 2008w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie nr 154/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 października 2008


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 183 273 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 41 933 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
  zwiększeń na kwotę 227 206 zł
  zmniejszeń na kwotę 2 000 zł
  przeniesień na kwotę 25 100 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

2. Po dokonanych zmianach:
a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 21 760 552,62 zł, w tym:

 • dochody bieżące w kwocie 20 455 962,62 zł
  w tym:
     dochody własne 11 426 986,00 zł
     subwencja 4 882 210,00 zł
     dotacje 4 146 766,62 zł
 • dochody majątkowe w kwocie 1 304 590,00 zł

b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 659 707,62 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 19 612 642,62 zł, w tym:
  wynagrodzenia i pochodne 9 084 407,42 zł,
  dotacje 748 308,00 zł
  obsługa długu 176 709,00 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 3 047 065,00 zł

c)      § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 899 155 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

d)  załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok określono w załączniku Nr 1, Nr 2 oraz w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (99kB) pdf
Załącznik nr 2 (113kB) pdf
Załącznik nr 3 (49kB) pdf

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984.

 

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 154/08 Burmistrza Pakości
z dnia 31 października 2008r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2008 rok wynika z konieczności przyjęcia środków w planie dotacji celowych na 2008 rok:

 • zgodnie z decyzją z dnia 16.10.2008r. Nr WFB.I.3011-49/08 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 17 273 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zmniejszenie planu dotacji celowych o 2000 zł w rozdziale 85214.
 • zgodnie z decyzją  z dnia 21.10.2008r. Nr WFB.I.3011-52/08 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 168 000 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych oraz  w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 41 933 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  o charakterze socjalnym.


  Przeniesienia w planie finansowym Szkoły Podstawowej dokonano na wniosek Dyrektora szkoły.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów  i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości zawartego w Uchwale nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok, Burmistrz może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 stycznia 2009, 14:06:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2640