Uchwała Nr 5/2022 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości z dnia 1 lutego 2022 r.

Uchwała Nr 5/2022
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości
 z dnia 1 lutego 2022r.

w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 20 lutego 2022r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2020r. poz. 1319) oraz pkt IV Wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 20 lutego 2022r., stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018r. uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Ustalić treść obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 20 lutego 2022r., zwanego dalej obwieszczeniem, w brzmieniu załącznika do uchwały.

2. Ustalić następujące parametry techniczne obwieszczenia:
  1. obwieszczenie ma postać jednego arkusza formatu A4;
  2. obwieszczenie drukowane jest na papierze o gramaturze 120 g/m2 koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla poszczególnych elementów treści obwieszczenia tj./numerów okręgów wyborczych /numerów list, skrótów nazw komitetów, nazwisk, imion, wieku i miejsca zamieszkania kandydatów, oznaczeń, o których mowa w art. 426 § 6 Kodeksu wyborczego oraz treści oświadczeń, o których mowa w art. 435 § 1 zd.2 Kodeksu wyborczego;
  3. listy kandydatów na radnych zarejestrowane w danym okręgu wyborczym umieszczone są na obwieszczeniu w kolejności wzrastajacej numerów przyznanych tym listom w trybie art. 409 i 410 Kodeksu wyborczego, z podaniem numeru listy oraz skrótu nazwy komitetu wyborczego;
  4. dla każdej z list kandydatów na radnych na obwieszczeniu wymienione są w jednej kolumnie nazwiska i imiona kandydatów na radnych, wraz z pozostałymi danymi tych kandydatów podanymi w pkt 2, poprzedzone z lewej strony numerem pozycji wynikającym z kolejności ich umieszczenia na liście;
  5. nazwisko każdego kandydata oraz skróty nazw komitetów wyborczych zgłaszających kandydatów zapisywane są wersalikami ( wielkimi literami), zaś imię (imiona) kandydata zapisywane są w ten sposób, że pierwsza litera zapisywana jest wersalikiem, a pozostałe litery- literami tekstowymi. 
3. Ustalić nakład obwieszczenia w liczbie 20 egzemplarzy.

4. Zarządzić wydrukowanie obwieszczenia. § 2 Obwieszczenie podlega rozplakatowaniu na obszarze gminy Pakość w miejscach, o których mowa w art.114 Kodeksu wyborczego oraz w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej, a także umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Pakość, w terminie do dnia 5 lutego 2022r.

§ 3
Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Burmistrzowi Pakości i przesyła Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy II wraz z jednym ezgemplarzem obwieszczenia.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (79kB) pdf

Miejska Komisja Wyborcza
w Pakości

metryczka


Wytworzył: Miejska Komisja Wyborcza w Pakości (1 lutego 2022)
Opublikował: Jacek Malinowski (1 lutego 2022, 12:44:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181