Uchwała nr XI/102/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 listopada 2019w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako dz. nr 50/11, stanowiącej własność Gminy PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020)

Uchwała nr XI/102/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako dz. nr 50/11, stanowiącej własność Gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1.1. Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej,  położonej w Pakości przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako dz. nr 50/11, w części o pow. ok. 10 m2 (pow. ca 0,5498 ha), ewidencyjnie B (tereny mieszkaniowe), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00022091/8, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, stanowiącej własność Gminy Pakość.
2. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab
 

 
UZASADNIENIE  
Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 10 lat, części nieruchomości gruntowej,  położonej w Pakości przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako dz. nr 50/11, o pow. ca 0,5498 ha, ewidencyjnie B (tereny mieszkaniowe), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00022091/8, stanowiącej własność Gminy Pakość.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
W myśl art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Zgodnie z art. 37 ust. 4 zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
Uzasadnienie merytoryczne:
W związku ze złożonym przez osobę fizyczną wnioskiem dotyczącym dzierżawy, na okres 10 lat, części nieruchomości gruntowej o pow. ok. 10 m2, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 50/11, o pow. ca 0,5498 ha, ewidencyjnie B (tereny mieszkaniowe), zapisanej w księdze wieczystej nr BYI1/00022091/8, położonej w Pakości przy ul. Szkolnej, z przeznaczeniem pod taras wychodzący z lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 55, zasadnym jest wydzierżawienie wnioskowanej części nieruchomości. Dodatkowo w dniu 11 października 2019 r. została podjęta uchwała nr 1/2019 Wspólnoty Mieszkaniowej Szkolna 55 w sprawie wyrażenia zgody na budowę tarasu.
Ocena skutków regulacji:
Skutkiem wykonania niniejszej uchwały będzie regulacja korzystania z części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość oraz wpływ środków finansowych z czynszu dzierżawnego do budżetu Gminy.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 grudnia 2019, 10:33:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301