Zarządzenie nr 159/2016Burmistrza Pakościz dnia 30 września 2016zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Zarządzenie nr 159/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 30 września 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1)) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r. z późn. zm., wprowadzić następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
a) zwiększenie dotacji celowej w dziale: 750 Administracja publiczna na kwotę 8 433,00 zł, 801 Oświata i wychowanie na kwotę 775,00 zł,
b) zmniejszenie dotacji celowej w dziale: 852 Pomoc społeczna o kwotę 58 000,00 zł,
c) dokonania korekty w planie dochodów na kwotę 6 877,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
a) zwiększenie o kwotę 9 208,00 zł,
b) zmniejszenie o kwotę 58 000,00 zł,
c) przeniesienie na kwotę 25 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 35 187 244,73 w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 33 901 749,84 zł;
a) dochody własne 17 752 094,04 zł,
b) subwencje 6 287 294,00 zł,
c) dotacje celowe 9 862 361,80 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1 285 494,89 zł;
a) dochody ze sprzedaży majątku 679 200,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 556 294,89 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 428 667,00 zł.”;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 36 255 814,73 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 32 691 307,80 zł:
a) wydatki jednostek budżetowych 21 228 162,19 zł,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 104 731,48 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 123 430,71 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 483 060,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 536 304,61 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 41 681,00 zł,
e) obsługa długu 402 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 3 564 506,93 zł:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 534 506,93 zł, w tym: na
programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 674 421,00 zł
b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 30 000,00 zł.”;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 068 570,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r. określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (434kB) pdf

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013r. poz. 938 i 1646;z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 i 1890 oraz z 2016r. poz.195, 1257 i 1454.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 159/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 30 września 2016r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2016r. jest konsekwencją:
  • zwiększenia dotacji celowej decyzją nr WFB.I.3120.3.68.2016 z dnia 23 września 2016r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 8 433,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – rez. cel. poz.47 ustawy budżetowej na 2016r., zwiększenia dokonano w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2016 roku; w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 58 000,00 zł w oparciu o wnioski jednostek samorządu terytorialnego w sprawie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania” w roku 2016 oraz analizą sprawozdania pn. „zapotrzebowanie II transza doż.2016”;
  • zwiększenia dotacji decyzją nr WFB.I.3120.3.70.2016/19 z dnia 29 września 2016r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 775,00 zł w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
  • dokonania korekty planu dochodów na kwotę 6 877,00 zł, w związku z błędnym przyjęciem w zarządzeniu Nr 154/2016 Burmistrza Pakości z dnia 1 września 2016r. w planie dochodów dotacji w rozdziale 80101 na kwotę 16 040,00 zł, winno być przyjęte w rozdziale 80101 na kwotę 9 163,00 zł i w rozdziale 80110 na kwotę 6 877,00 zł,
  • przeniesienia w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 25 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków opłacenie umowy zlecenie na opiniowanie podziałów geodezyjnych pod względem budowlanym.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych oraz wydatków jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016r. Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 października 2016, 12:28:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453