Uchwała nr XX/195/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2020w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i 4a w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Uchwała nr XX/195/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2020


w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i 4a w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 00/100) miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 3. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 44,00 zł (słownie: czterdzieści cztery złote 00/100) miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących powstające na terenie nieruchomości bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) miesięcznie od stawki określonej w § 2, od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/141/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz. 2877).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy wyboru metody ustalenia opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących powstające na terenie nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym.
Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z konieczności zapewnienia bilansowania się dochodów i wydatków systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), zgodnie z którym rada gminy w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
Zgodnie z art. 6k ust. 2 a ww. ustawy, rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, za mieszkańca w przypadku metody, w której opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Ustalona stawka opłaty nie przekracza określonej maksymalnej stawki opłat.
Ww. uchwała, zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określa także stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b. Ustalona stawka opłaty podwyższonej nie przekracza określonej w ustawie maksymalnej stawki opłaty.
Ponadto zgodnie z art. 6k ust. 4a ww. ustawy, rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Zasadnym jest określenie wysokości ww. zwolnienia, w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Ze względu na wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pakość zaistniała konieczność podwyższenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka opłaty podwyższonej, nie przekraczają określonych maksymalnych stawek opłat, określonych w art. 6k ust. 2 a pkt 1, ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019, poniesionych oraz szacowanych kosztów funkcjonowania systemu w 2020 roku, a także analizy rynkowej ustalono, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie są wystarczające na pokrycie wydatków z nim związanych.
Podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca do wysokości 22,00 zł, pozwoli na pokrycie różnicy między wydatkami, a dochodami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co zapewni jego samobilansowanie się w roku 2021.
5. Ocena skutków finansowych:
Niniejsza uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy. Wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wzrosną. Zostaną one pomniejszone o wysokość zwolnień z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 grudnia 2020, 08:17:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361