Uchwała nr XVIII/204/2016Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 grudnia 2016w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok na terenie gminy Pakość”Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.[1]) oraz art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 )

Uchwała nr XVIII/204/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok na terenie gminy Pakość”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.[1]) oraz art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 )


uchwala się, co następuje: 
   
§ 1. Zatwierdzić „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok na terenie gminy Pakość”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
                                              
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik (162kB) pdf
  
Przewodniczący
Rady Miejskiej  w Pakości 
Jerzy Joachimiak

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r., poz.1579 
 

 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XVIII/204/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016 r.
 
w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok na terenie gminy Pakość”.

 
Zgodnie  z art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Zgodnie z art.41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487) prowadzenie działań  związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  należy do zadań własnych gminy. Realizacja  w/w zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Celem działań podejmowanych zarówno przez administrację rządową, jak i samorządową jest zmniejszenie różnych problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji, w tym szczególnie w grupie podwyższonego  ryzyka.
Uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok na terenie gminy Pakość” rodzi skutki finansowe dla budżetu Gminy Pakość. Środki na realizację zadania zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Pakość na 2017 rok w dziale budżetowym 852 - ”Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85154 - ”Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” w wysokości 151000 złotych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2017, 11:47:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355