Uchwała nr XXIX/296/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2021w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.[1]) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2028)

Uchwała nr XXIX/296/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.[1]) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2028)


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dopłatę dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – grupy odbiorców C, w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. - w wysokości 1,17 zł/m3 wody brutto.
 
§ 2. Szczegółowe rozliczenie dopłat, o których mowa w §1, dokonane będzie w oparciu o faktyczną ilość wody, ustalonych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset


[1] Zmiany tekst jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
 

Uzasadnienie
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest ustalenie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług – grupy odbiorców C (mieszkańcy miejscowości Giebnia gm. Pakość)  
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (teks jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2028) Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W związku z faktem, iż woda zakupiona od PGKiM Sp. z o.o. w Janikowie jest droższa niż woda czerpana z ujęć wody w m. Pakość oraz m. Kościelec i zakupionej od Gminy Dąbrowa oraz Barcin, w celu ujednolicenia cen za dostawę wody dla odbiorców z terenu Gminy Pakość wskazane jest ustalenie dopłaty do grupy odbiorców C, którzy są odbiorcami wody zakupionej od PGKiM Sp. z o.o. w Janikowie. 
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy. Dopłata będzie przekazywana przez Gminę Pakość przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na podstawie wystawionych przez przedmiotowe przedsiębiorstwo faktur VAT.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 stycznia 2022, 10:13:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84