Zarządzenie nr 173/05 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 28 października 2005w sprawie ustalenia limitu gotówki w kasie

Zarządzenie nr 173/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 października 2005


w sprawie ustalenia limitu gotówki w kasie

Na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić limit gotówki w kasie z tytułu pobranych dochodów własnych gminy do kwoty 1 500zł.

2. Ustalić limit zapasu gotówki na bieżące wydatki do wysokości 1 000zł.

3. Ustalić limit gotówki z tytułu sprzedaży znaków skarbowych do wysokości 500zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 173/05 Burmistrza Pakości
z dnia 28 października 2005r.

w sprawie ustalenia limitu gotówki w kasie

Zgodnie z zapisem art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) kierownikiem urzędu jest Burmistrz, który wykonuje zadania przy jego pomocy. Ponadto Burmistrz odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy zgodnie z art. 60 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy. Podjęcie przedmiotowego zarządzenie pozwoli na zabezpieczenie niezbędnego zapasu środków pieniężnych w kasie Urzędu Miejskiego, zgodnie bowiem z § 6 Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Pakości stanowiącej załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/03 Burmistrza Pakości z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy, wysokość niezbędnego zapasu gotówki w kasie ustalana jest przez Burmistrza.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:37:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2738