Zarządzenie nr 81/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 5 września 2019w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Pakości w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 81/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 5 września 2019


w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Pakości w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zarządzam, co następuje:
 
§1. Wyznaczam Panią Paulinę Arczyńską - nauczyciela dyplomowanego, do zastępowania Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Pakości w przypadku jego nieobecności.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Pakości.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
   
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia nr 81/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 5 września 2019 r.
 
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Pakości w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2019/2020  
 
Zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.
Z uwagi na fakt, że w Przedszkolu Miejskim w Pakości nie utworzono stanowiska wicedyrektora, wyznaczenie nauczyciela zastępującego Dyrektora w przypadku jego nieobecności jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 września 2019, 13:36:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 365