Uchwała nr XXXII/224/06Rady Miejskiej w Pakościz dnia 22 czerwca 2006w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy ul. Dworcowej 1 w Pakości, stanowiącego własność Gminy PakośćNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm. 1) oraz art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. 2)

Uchwała nr XXXII/224/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 22 czerwca 2006


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy ul. Dworcowej 1 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm. 1) oraz art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. 2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny nr 4, położony przy ul.Dworcowej 1 w Pakości, na I piętrze, składający się z przedpokoju i jednego pokoju o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 17,40 m2.

Do lokalu przynależy udział w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości 174/2040.

Grunt pod budynkiem stanowi własność Gminy Pakość. Budynek położony jest na działce nr 363 o powierzchni 0,0594 ha, zapisanej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu -V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 30513.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz


_________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXII/224/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy ul. Dworcowej 1 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe z uwagi na fakt, iż lokal mieszkalny nr 4, położony przy ul. Dworcowej 1 w Pakości (działka nr 363 o powierzchni 0,0594 ha, zapisana przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu -V Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej nr KW 30513), stanowiący własność Gminy Pakość), w chwili obecnej po zdaniu kluczy przez poprzedniego najemcę, nie jest zagospodarowany, natomiast zachodzą przesłanki do jego sprzedaży.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), realizacja projektu sprzedaży przedmiotowego lokalu wymaga podjęcia uchwały Rady Miejskiej o wyrażeniu zgody na zbycie w/w lokalu.
Na podstawie art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargu, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 sierpnia 2006, 11:48:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4096