Zarządzenie nr 422/2023BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 19 stycznia 2023w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Zarządzenie nr 422/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 19 stycznia 2023


w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 23 320,00 zł, - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2 724,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
- zwiększenie o kwotę 26 044,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 13 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 62 206 699,76 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 41 903 199,76 zł, w tym:
a) dochody własne 27 600 774,63 zł,
b) subwencje 9 151 715,00 zł,
c) dotacje celowe 5 150 710,13 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 773,21 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 20 303 500,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 800 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 19 473 500,00 zł,

4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 69 431 365,80 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 289 905,92 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 35 073 177,31 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 798 067,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 275 109,56 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 440 200,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 432 473,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 143 055,61 zł,
e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 25 141 459,88 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 073 459,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 77 490,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 68 000,00 zł",

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 224 666,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 794 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 670 666,04 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 760 000,00 zł.

6) załącznik "Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (806kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2023 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1634, z późn. zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu głosowania dla radnych podczas sesji Rady Miejskiej,
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 23 320,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.35.2023 z dnia 18 stycznia 2023r. z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) - stawka 40 zł za osobę dziennie, za styczeń 2023r.,
dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 5 100,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu przepompowni przydomowej oczyszczalni ścieków w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,
w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 2 724,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.11.2023 z dnia 19 stycznia 2023r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku okresowego, zasiłku stałego wraz ze składkami zdrowotnymi, pomocy w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn.zm.),
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt.
5. Ocena skutków regulacji: Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 stycznia 2023, 09:33:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 19