Zarządzenie nr 128/2016BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 maja 2016w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2015 rok

Zarządzenie nr 128/2016
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 maja 2016


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2015 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację obejmującą dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2015 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (97kB) pdf

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 1854 i 1890 oraz z 2016r. poz.195
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 128/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2015 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki; kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 maja 2016, 14:03:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508