Uchwała nr II/7/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2014w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015–2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

Uchwała nr II/7/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2015–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, okreś lonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Pakości do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań,
określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/262/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014–2029, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pakości: Nr XXIX/272/2014 z dnia 28 stycznia 2014r., Nr XXX/279/2014 z dnia 25 marca 2014r., Nr XXXI/292/2014 z dnia 15 maja 2014r., Nr XXXII/301/2014 z dnia 24 czerwca 2014r., Nr XXXIII/313/2014 z dnia 11 września 2014r., Nr XXXIV/321/2014 z dnia 30 października 2014r. oraz Nr II/6/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak


Załącznik nr 1, 2 (1356kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/7/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015–2029

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej w określonym horyzoncie finansowym Gminy Pakość.
Stanowi również instrument niezbędny w zarządzaniu finansami gminy, zapewniając racjonalne planowanie zadań i długu.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2015, 12:41:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 669