Zarządzenie nr 219/2017BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 czerwca 2017zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Zarządzenie nr 219/2017
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 czerwca 2017


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.2)) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/214/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017r., uchwałą Nr XX/227/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017r. oraz uchwałą Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r., wprowadzić następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie planu dotacji w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 9 281,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
zwiększenie o kwotę 9 281,00 zł,
przeniesienie na kwotę 18 629,00 zł,
rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 54 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 37 386 807,58 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 34 444 737,73 zł, w tym:
a) dochody własne 17 794 238,03 zł,
b) subwencje 6 044 090,00 zł,
c) dotacje celowe 10 606 409,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 52 122,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 942 069,85 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 636 135,00 zł,
b) dotacje celowe na inwestycje 2 305 934,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie2 305 934,85 zł."
4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 40 820 821,45 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 32 809 634,76 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 20 672 501,68 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 032 860,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 639 641,67 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 517 513,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 314 498,08 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 52 122,00 zł,
e) obsługa długu 253 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 8 011 186,69 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 631 186,69 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 617 563,24 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 380 000,00 zł."
5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 434 013,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 192 133,00 zł, pożyczek w wysokości 967 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1 274 880,87 zł,
6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r. określono w załączniku Nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 219/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 13 czerwca 2017r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2017r., wynika z konieczności:
- zwiększenia planu dotacji w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 9 281,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2017 z dnia 29 maja 2017r. w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017r. w gminach na realizację ww. zadań przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł,
- rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 54 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację pikniku oraz organizację prac interwencyjnych,
- dokonania przeniesienia w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 18 629,00 zł w związku
z realizacją projektu Erasmus+ w Gimnazjum w Pakości.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw a także w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo do dysponowania rezerwami budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 czerwca 2017, 10:20:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 426