Uchwała nr XXXII/220/06Rady Miejskiej w Pakościz dnia 22 czerwca 2006zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminyNa podstawie art. 7 ust. 2-11, art. 21 ust. 2 pkt 4, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) oraz art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1)

Uchwała nr XXXII/220/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 22 czerwca 2006


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Na podstawie art. 7 ust. 2-11, art. 21 ust. 2 pkt 4, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) oraz art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIII/235/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 czerwca 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 92, poz. 1888) w pkt 5 rozdziału IV “Zasady polityki czynszowej” dodać ppkt 5.6. w brzmieniu:

“5.6. Warunki obniżania czynszu:

5.6.1. Obniżka czynszu może być zastosowana w przypadku, gdy wysokość stawki czynszu najmu w zasobach gminnych osiągnie wartość równą bądź wyższą od 3% wartości odtworzeniowej lokalu obliczonej zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w drodze obwieszczenia.
5.6.2. O obniżeniu czynszu decyduje Burmistrz Pakości, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku, złożonego przez najemcę lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem najemców lokali socjalnych oraz najemców, wobec których została wypowiedziana umowa najmu, a termin wypowiedzenia jeszcze nie upłynął.
5.6.3. O obniżkę czynszu mogą ubiegać się najemcy lokali, których średni dochód brutto osiągany przez wszystkich członków gospodarstwa domowego, w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekroczył wysokości kwoty ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn zm.).
5.6.4. Najemcy ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązani są przedstawić deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.
5.6.5. W sprawach dotyczących deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i rodzaju dokumentów, które powinny być przez składających deklaracje przechowywane w celu udostępnienia na żądanie Gminy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
5.6.6. W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych w przedstawionej deklaracji Gmina może zażądać od wnioskodawcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków jej gospodarstwa domowego.
5.6.7. Czynsz może zostać obniżony

w przypadku gospodarstwa jednoosobowego:

o 30% przy średnim dochodzie nie przekraczającym 50% ustalonej ustawą kwoty;
o 20% przy średnim dochodzie przekraczającym 50% i nie przekraczającym 60% ustalonej ustawą kwoty;
o 10% przy średnim dochodzie przekraczającym 60% i nie przekraczającym 70% ustalonej ustawą kwoty;

w przypadku gospodarstwa wieloosobowego:

o 30% przy średnim dochodzie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekraczającym 30% ustalonej ustawą kwoty;
o 20% przy średnim dochodzie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego przekraczającym 30% i nie przekraczającym 40% ustalonej ustawą kwoty;
o 10% przy średnim dochodzie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego przekraczającym 40% i nie przekraczającym 50% ustalonej ustawą kwoty.

5.6.8. Stawka czynszu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy może być obniżona maksymalnie do poziomu stawki czynszu ustalonej dla lokali socjalnych.
5.6.9. Obniżki udziela się najemcy na okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, Burmistrz na wniosek najemcy, może udzielić obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne. Warunkiem przedłużenia okresu obniżki jest regularne opłacania czynszu.
5.6.10. Przyznana obniżka czynszu podlega wstrzymaniu w wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano obniżkę nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal, a zwłoka w opłatach sięga wysokości trzymiesięcznego czynszu. Nie uregulowanie zaległości w ciągu miesiąca, powoduje jej wygaśnięcie.
5.6.11. W przypadku wygaśnięcia decyzji o udzieleniu obniżki - z powodu istniejącego zadłużenia, najemca zobowiązany jest do uiszczania należności związanych z najmem lokalu w wysokości sprzed wydania decyzji.
5.6.12. Gmina może odstąpić od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej przez najemcę deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne zasoby finansowe. W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej ze stanem faktycznym, najemca obowiązany jest zwrócić Gminie 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Kuflewicz


_________________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 oraz z 2006r.Nr 17, poz.


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXII/220/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 22 czerwca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione jest koniecznością dokonania zmiany w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 92, poz. 1888), polegającej na uwzględnieniu w w/w programie warunków dotyczących udzielania przez Gminę obniżek czynszu w stosunku do najemców o niskich dochodach.
Podstawę prawną przedmiotowej zmiany stanowi art. 7 ust. 2-11 oraz art. 21 ust. 2 pkt. 4, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266), który nakłada na Gminę obowiązek zawarcia w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy szczegółowych zasad opisujących politykę obniżania wysokości czynszu i określających warunki, które musi spełnić najemca aby taką obniżkę uzyskać.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 sierpnia 2006, 12:57:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3805