Uchwała nr I/3/2010RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 1 grudnia 2010w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz § 27 i 28 ust.1, ust. 2 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.[2])

Uchwała nr I/3/2010
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 1 grudnia 2010


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz § 27 i 28 ust.1, ust. 2 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Powołać stałą Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
  1. p. Zygmunt Groń,
  2. p. Anna Grupa,
  3. p. Jerzy Joachimiak,
  4. p. Justyna Kotyńska,
  5. p. Józef Siembab. 
§ 2. Przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej będzie kontrola wszystkich spraw pozostających w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225 UZASADNIENIE
do uchwały nr I/3/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 1 grudnia 2010 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  
 
Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 27 i § 28 ust. 1, ust. 2 Statutu Gminy Pakość, Rada Miejska powołuje ze swojego składu Komisję Rewizyjną, której celem jest kontrolowanie działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2010, 11:39:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2392