Zarządzenie nr 235/09 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 31 lipca 2009w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Zarządzenie nr 235/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 lipca 2009


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Na  podstawie art. 188 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki  dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę
  4 868 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
2. Po dokonanych zmianach:
a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości  23 053 983,35 zł, w tym:
 • dochody bieżące w kwocie 20 384 540,35 zł, w tym: 
  • dochody własne 11 019 976,00 zł
  • subwencja 5 724 866,00 zł 
  • dotacje 3 639 698,35 zł 
 • dochody majątkowe w kwocie 2 669 443,00 zł 
b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości  26 176 552,35 zł
 • wydatki bieżące w kwocie 20 025 528,35 zł, w tym: 
  • wynagrodzenia i pochodne 9 733 787,68 zł, 
  • dotacje 836 215,00 zł 
  • obsługa długu 300 466,00 zł 
 • wydatki majątkowe w kwocie 6 151 024,00 zł 
c)      § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 122 569 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 846 504 zł 
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 276 065 zł 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok określono w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (90kB) pdf
Załącznik nr 2 (89kB) pdf


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,  z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,  Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317,  Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 235/09
Burmistrza Pakości
z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2009r. wynika z konieczności zwiększenia planu dotacji celowych na 2009r. zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-36/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2009r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku  w roku 2009.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi  w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 sierpnia 2009, 11:19:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2404